Tổng quan

Đạo Phật đã có mặt trên thế gian gần 3000 năm, nhưng những lời dạy của đức Phật vẫn còn giá trị mãi với dòng chảy thời gian. Và chúng ta có thể khẳng định rằng, chỉ có lời dạy của đức Phật mới là chân lý, chỉ có lời dạy của đức Phật mới bất di bất dịch trên thế gian này. Khi du nhập vào Việt Nam, đạo Phật đã chuyển mình theo một khuynh hướng mới, khuynh hướng tùy duyên nhập thế để thích ứng với nền văn hóa bản địa, mang đậm màu sắc tín ngưỡng đã có từ lâu đời, vì vậy, người Việt Nam dễ dàng chấp nhận tư tưởng mới một cách hài hòa, và thừa nhận nó như là một nền văn hóa dân tộc. Đối với hầu hết người Việt Nam, đạo Phật không còn xa lạ, vì nó đã được ẩn hiện trong mọi hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng làng xã, cũng như bàng bạc trong các áng văn học nước nhà.

Thấu hiểu được đạo lý đó, Tu viện Tường Vân đã và đang mang con người lại gần hơn với đạo lý Chân- Thiện-Mỹ với những khóa học tu.